Hvad siger loven?

Det fremgår af integrationslovens § 11, at Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om visitering på grundlag af de aftalte eller fastsatte kommunekvoter, jf. integrationslovens § 8, den pågældende flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen.

En flygtning skal således visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter skal modtage og boligplacere flygtninge, bekendtgørelsen om boligplacering af flygtninge § 13.

Denne regel kan dog modificeres, såfremt en flygtning har en særlig tilknytning til en kommune som følge af, at den pågældende inden meddelelse af opholdstilladelse har været anbragt på en institution eller i familiepleje i kommunen eller har nærtstående familiemedlemmer, der er bosat i kommunen, eller der foreligger andre ganske særlige forhold. I sådanne tilfælde kan en flygtning visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter ikke skal modtage og boligplacere flygtninge, eller til en kommune, som efter sin kvote ikke skal modtage yderligere flygtninge.

Det fremgår af bekendtgørelsen om boligplacering af flygtninge § 14, at Udlændingeservice skal ved afgørelser om visitering navnlig lægge vægt på den pågældende flygtnings

  1. sproglige og kulturelle baggrund, herunder muligheden for at etablere et netværk med andre udlændinge med en tilsvarende sproglig og kulturel baggrund,
  2. uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og behov,
  3. familiemæssige eller anden tilknytning til personer, der bor i Danmark,
  4. eventuelle særlige behov, herunder behov for speciel behandling og
  5. særlige ønsker.

Udlændingestyrelsen skal endvidere ved afgørelser om visitering lægge vægt på den enkelte kommunes og omkringliggende kommuners

  1. beliggenhed og størrelse,
  2. arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold,
  3. befolkningssammensætning og 
  4. behandlings- og institutionstilbud.

Hensigtserklæring/anbefaling

På baggrund af de indkomne ønsker som kommunerne anfører på skemaerne vil Udlændingestyrelsen i størst muligt omfang visitere de ønskede udlændingegrupper til boligplacering i de enkelte kommuner.

Ved afgørelsen om boligplacering lægges i høj grad vægt på den enkelte udlændings personlige forhold, herunder mulighederne for at skabe netværk i en kommende bopælskommune. Afgørelsen træffes efter boligplaceringsbekendtgørelsens § 14.

Opdateret 21.05.2013