Du er her: Forside > Overdragelse > Dialog om overdragelses evt anden overskrift

Generelt

Asylcentret og modtagerkommunen skal i fællesskab fremme, at en flygtnings overgang fra asylcenter til kommune forløber godt.

Personalet i asylcentrene har visse forpligtelser i forbindelse med, at beboerne overgives til integration i kommunerne. 

Asylcentret har ansvaret for videregivelse af oplysninger og de praktiske opgaver omkring selve flytningen fra centret til kommunen.

Personalet i kommunerne har samtidig ansvar for at informere flygtninge om, hvad der skal ske i integrationsfasen, når de er flyttet fra asylcentret til deres nye bopælskommune.

Du kan læse om den gode modtagelse i publikationerne Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne  og Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne.

Relevante informationer  

I forbindelse med en asylansøgers ansøgning om opholdstilladelse og senere ophold i Danmark udarbejdes der en række forskellige rapporter, tilladelser, kontrakter mv. Ved opholdstilladelsen og efterfølgende ved overdragelsen af en nyankommen borger skal koordineringen af disse informationer bidrage til at sikre en smidig og effektiv start på en god modtagelse.

Der kan være forskel på, hvilke oplysninger og dokumenter, som foreligger og videresendes til kommunen. Det afhænger af, hvorvidt det drejer sig om en enlig flygtning, en familie med børn under 18 år eller en uledsaget mindreårig asylansøger. Det afhænger også af reglerne om videregivelse af oplysninger.

Der kan være tale om følgende skriftlige dokumenter:

 • Medical record (Beboeren henter selv sin medical record på sundhedsklinikken og har således mulighed for at medtage den til kommunen. Videre er alle asylcentre tilkoblet et elektronisk patient journalsystem (E-mar), hvilket betyder, at den praktiserende læge, som asylansøgeren bliver henvist til, med den pågældendes samtykke, kan rekvirere oplysninger herfra om asylansøgerens sundhed)
 • Social rapport (kun relevant i forhold til uledsagede mindreårige)
 • Individuel kontrakt
 • Opholdstilladelse
 • Sociale dokumenter: fx social journal, handleplan etc. i forhold til særlig sårbare beboere
 • Overgivelsesskemaer
 • Udtalelser fra skole, klub og/eller børnehave i forhold til familier med børn under 18 år


Overgivelsesskema

På baggrund af Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parters aftaler, om en styrket overlevering af informationer fra asylfasen til modtagekommunerne, er der udarbejdet et overgivelsesskema, som kan bidrage til at styrke asyloperatørernes overlevering af informationer til modtagekommunerne.

Formålet med overgivelsesskemaet er, at der i asylfasen skal ske en bedre og mere ensartet screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer, og at overgivelsen af information fra asylfasen til kommunen skal forbedres.

Derfor har en arbejdsgruppe under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
udarbejde et fælles standardiseret skema til systematisk indsamling og overgivelse
af information om den enkelte nye flygtning fra indkvarteringsoperatørerne til
kommunen.

Resultat og effekt

Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante oplysninger om den enkelte og om den enkeltes viden og kompetencer, så kommunen kan forberede modtagelsen og integrationsindsatsen.

Overgivelsesskemaet kan bidrage til at give kommunerne et styrket grundlag for at iværksætte en tidlig og målrettet integrationsindsats for nytilkomne flygtninge.

Brug værktøjet

Overgivelsesskemaet er indarbejdet i LetAsyl, som er indkvarteringsoperatørernes it-system. Der arbejdes desuden på en digital løsning for overlevering af oplysningerne i overgivelsesskemaet. Det betyder, at kommunerne vil få direkte adgang til oplysningerne i overgivelsesskemaet. Skemaet bliver opdateret løbende i hele asylperioden. 

Du kan læse mere om anvendelse af overgivelsesskemaet i hhv. vejledning til indkvarteringsoperatører og vejledning til kommunerne. Vejledninger samt overgivelsesskema og eksempel på overgivelsesskema kan findes på dette link.

Overgivelsessamtale

For at informere flygtningen om overgangen til modtagerkommunen og koordinere og planlægge overgangen er det en god idé, at repræsentanter fra asylcentret og kommunen sammen mødes med flygtningen til en såkaldt overgivelsessamtale. Som led i samtalen udfyldes overgivelsesskemaet (nævnt ovenfor) med oplysninger om asylmodtageren.

Det første møde med flygtningen om overgangen finder typisk sted på asylcentret og handler udover temaerne i overgivelsesskemaet om følgende emner:

 • Orientering om rettigheder og pligter herunder gensidige forventninger.
 • Ydelser, som for en dels vedkommende ligger under Udbetaling Danmark.
 • Etablering
 • Aftaler om ankomsten til kommunen.
 • Kontakt til frivillige


Det anbefales, at kommunen bruger overgivelsessamtalen til at:

 • Afstemme forventninger til den nyankomnes muligheder og fremtidsplaner.
 • Give en grundig introduktion til integrationsplanen.
 • Skabe klarhed om flygtningens økonomi.


Herudover bør kommunen bruge samtalen til at finde ud af, om der er noget, den skal være særligt opmærksom på i forhold til modtagelsen. Jo klarere et billede kommunen har af den enkelte flygtning, jo bedre forudsætninger har kommunen for at tilrettelægge et godt integrationsforløb for vedkommende.

Ved at afholde overgivelsessamtaler sikres en bedre overgivelse af informationer. Kommunen kan måske også undgå at skulle indhente de samme oplysninger igen.

Det er derfor centralt, at kommunen prioriterer overgivelsessamtalen, og at kommunen og asylcentret husker at invitere hinanden med til samtalen.

Erfaringer

Erfaringen viser, at overgivelsessamtalen har stor betydning for det videre forløb i kommunen. Det anbefales derfor at afsætte god tid til samtalen.

Hvis det er muligt, bør kommunen tage på besøg på asylcentret og holde samtalen med flygtningen dér. Alternativt kan mødet holdes som et videomøde eller den nye borger kan inviteres på besøg i kommunen.

Ringkøbing-Skjern Kommune fortæller, at den altid tager på besøg, hvis asylcenteret ikke ligger for langt væk fra kommunen. Ligger asylcentret langt væk, kontakter kommunen centeret for at høre, om de mener, at der er behov for, at kommunen kommer på besøg. Er der tale om en uledsaget mindreårig, mødes kommunen altid med vedkommende i centret.

http://www.integrationsviden.dk/nyankomne/modtagelse/styrket-informationsudveksling-mellem-indkvarteringsoperatorer-og-kommuner/@@edit/++widget++files/0/@@download/Overgivelsesskema%20-%20Eksempel%20fra%20Letasyl.pdf

Opdateret 04.11.2016