Du er her: Forside > Opholdstilladelse > Der gives ophold til asylansøger og træffes afgørelse om visitering

Generelt

Når en flygtning har fået opholdstilladelse i Danmark, afgør Udlændingestyrelsen, hvilken kommune han eller hun skal visiteres til.

Afgørelsen om opholdstilladelse træffes af udlændingemyndighederne i Danmark, det vil sige Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Justitsministeriet. Afgørelsen gives på baggrund af en ansøgning om asyl, som behandles af Udlændingestyrelsen. Flygtningenævnet er klageinstans i de asylsager, hvor der kan klages over Udlændingestyrelsens afgørelse. Ansøgninger om humanitær opholdstilladelse behandles af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

For at få asyl skal man opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, eller de betingelser, der er nævnt i udlændingelovens § 7 om beskyttelsesstatus.

Ifølge FNs Flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser, og som befinder sig uden for det land, hvor personen er statsborger.

Desuden giver Danmark beskyttelse i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet til det efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Der gives således opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

Derudover tilbydes et vist antal kvoteflygtninge, der befinder sig udenfor Danmark, årligt genbosætning i Danmark efter aftale med UNHCR.

I integrationsloven forstås en flygtning, som en udlænding med opholdstilladelse efter flere forskellige regelsæt i udlændingeloven. Eksempelvis er udlændinge med humanitær opholdstilladelse også flygtninge i integrationslovens forstand.

Se integrationslovens § 2, stk. 2.

Visitering

Når en flygtning får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen bliver vedkommende samtidig visiteret til en bopælskommune.

Er det derimod Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet eller Flygtningenævnet, der giver opholdstilladelsen, så bliver flygtningen først senere visiteret til en bopælskommune af Udlændingestyrelsen. Det er for eksempel tilfældet, når en flygtning får humanitær opholdstilladelse.

Planlægning

Kommunerne oplever i nogle sager at have kort tid til at forberede sig på at modtage flygtninge. Det betyder, at nogle flygtninge oplever forvirring, og at overgangen fra asylcenter til kommune blive en svær tid.

Det er derfor vigtigt at sikre en god overdragelse af den nye flygtning ved at samarbejde på tværs af de involverede aktører. Det er en god idé, at man som kommune har en plan for, hvordan man modtager flygtninge i kommunen.

 

Opdateret 21.11.2016