Asylcenter

Medarbejdere i asylcentrene får besked om, hvor en flygtning skal boligplaceres umiddelbart efter, at der er givet opholdstilladelse.

Asylcentret får besked om, at flygtningen har fået opholdstilladelse via et brev fra Udlændingestyrelsen, og samtidig får de at vide, at flygtningen er blevet visiteret til en bopælskommune via indkvarterings- og ydelsesberegningssystemet (IBS). Systemet henter automatisk oplysningerne fra Udlændingestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Personalet på asylcentret bliver i visse tilfælde bedt af Udlændingestyrelsen om at bidrage med yderligere oplysninger om flygtningen til brug for styrelsens afgørelse om visitering.

Asylcentret er forpligtet til at indgå en kontrakt med beboere, som har fået opholdstilladelse om undervisning og aktivering, mens de fortsat opholder sig i centret.

Fremrykket danskundervisning

Asylcentret skal tilbyde fremrykket danskundervisning til alle beboere over 18 år, der har fået:

  • Asyl ifølge udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2
  • Humanitær opholdstilladelse ifølge udlændingelovens § 9 b
  • Opholdstilladelse af ganske særlige grunde ifølge udlændingelovens § 9 c


Undervisningen i asylcentret kaldes for fremrykket danskundervisning, og der undervises i dansk sprog, kultur og samfundsforhold. Den fremrykkede undervisning skal sikre, at ventetiden indtil en flygtning kan flytte til bopælskommunen bruges konstruktivt. Undervisningen skal på den måde bane vejen for en bedre og hurtigere integration i kommunen.

Danskundervisningen kan derfor ikke erstattes af tilsvarende undervisning i engelsk, men beboeren har mulighed for at følge andre fag ved siden af, eksempelvis engelsk.

Omfanget af undervisningen skal være 20-25 timer ugentligt. Asylcenteret kan enten selv stå for undervisningen eller gennemføre den i samarbejde med andre.

Samtidig med undervisningen skal beboerne udføre nødvendige opgaver på centret. Det kan for eksempel være at gøre rent på eget værelse, i fællesrum eller at vedligeholde udenomsarealer.

I særlige situationer kan et asylcenter beslutte, at en beboer ikke skal deltage i undervisningen. Det kan for eksempel være, hvis en beboer er alvorligt syg eller har en meget høj alder.

Det er modtagerkommunens ansvar at sørge for, at beboere, der har fået opholdstilladelse, bliver tilmeldt danskundervisning i asylcentret.

I nogle tilfælde bliver flygtninge ikke visiteret til en bopælskommune samtidig med, at de får opholdstilladelse. Det er for eksempel tilfældet, når en flygtning får humanitær opholdstilladelse af Justitsministeriet. I det tilfælde får flygtningen først efter et stykke tid at vide, hvilken kommune han eller hun skal bo i. I sådanne situationer er det asylcentrets ansvar at visitere flygtningen til fremrykket danskundervisning.

Læs vejledning om visitation til danskundervisning her.

Videregivelse af oplysninger fra asylcentret til kommunen

Asylcentret kan uden flygtningens tilladelse videregive oplysninger fra kontrakter om undervisning og aktivering til kommunen.

Asylcentret bør desuden med flygtningens samtykke orientere kommunen om helbredsmæssige forhold og eventuelle bekymringer om flygtningen og dennes eventuelle familie. Oplysningerne skal bane vejen for en god modtagelse i kommunen. Centret må dog som hovedregel ikke videregive disse oplysninger til kommunen uden at have fået tilladelse af flygtningen selv.

Læs mere om videregivelse af oplysninger under fanen til højre på siden: "Hvad siger loven?"

Opdateret 23.06.2014