Du er her: Forside > Integrationsindsatser > Integrationsplan og integrationsprogram

Generelt

Nyankomne flygtninge udgør en meget sammensat gruppe med vidt forskellige forudsætninger og behov, og modtageindsatsen går på tværs af mange forskellige forvaltningsområder. En vellykket modtage- og integrationsindsats skal derfor både tage højde for de forskellige behov og være ordentligt koordineret.

Beskæftigelse og sprog er helt centrale faktorer i den tidlige integrationsindsats. Men andre elementer har også betydning. Det gælder eksempelvis den sociale integration, der handler om udlændingens tilknytning til og deltagelse i lokalsamfundet. Den frivillige indsats i kommunen spiller ofte en vigtig rolle i den forbindelse. Adgangen til offentlige institutioner har også betydning. Det kan være velfungerende modtageklasser og daginstitutioner. Og helt konkret har det også betydning, at udlændingen har let adgang til kollektiv transport, så han eller hun kan komme til og fra danskuddannelse, uddannelse, beskæftigelsestilbud og børnenes daginstitution.

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge kommer med vidt forskellige forudsætninger og kan have meget forskellige udfordringer i forhold til at blive integreret i det danske samfund. Nogle nyankomne er eksempelvis højtuddannede, mens andre er analfabeter. Nogle ved, hvordan et moderne samfund er indrettet og kan håndtere dette, andre mangler samfunds- og kulturforståelse. Nogle kommer alene, andre er familier med børn. Derudover er nogle flygtning traumatiserede som følge af krig og tortur. Det er derfor meget vigtigt, at kommunen snarest efter ankomsten sørger for at skabe et overblik over den enkeltes ressourcer, kompetencer og helbredsmæssige forudsætninger. Først når kommunen har de oplysninger, kan den sætte ind med relevante og helhedsorienterede indsatser, der er målrettet den enkelte.

I håndbogen "Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne" videreformidles gode erfaringer og klare anbefalinger fra et antal kommuner, der allerede har systematiseret deres indsats. Håndbogen kan læses her.

I håndbogen ”Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige" er der særlig fokus på uledsagede børn og unge.  Håndbogen kan læses her.

Socialstyrelsens Kommunale Ledernetværk og Det Kommunale Praktikernetværk om integration er begge netværk, der sætter fokus på at fremme det gode og effektfulde integrationsarbejde og sprede succesfulde integrationsindsatser mellem kommunerne. Læs mere om de to netværk her.  

Styrket samarbejde mellem kommune og civilsamfund om den gode modtagelse

Aktivt medborgerskab er afgørende for at fremme, at integrationen lykkes, og for at civilsamfundet kan fungere som supplement til den kommunale indsats i modtagelsen af nyankomne flygtninge og indvandrere. Det er derfor vigtigt, at kommunerne medtænker civilsamfundet strategisk i deres modtagelsesindsats over for nye borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Incitamenter

Integrationsloven indeholder i dag incitamenter for kommunerne for at sikre, at kommunerne tilrettelægger integrationsindsatsen så effektivt som muligt. Kommunerne får eksempelvis et resultattilskud fra staten, når målet om beskæftigelse og bestået dansk er opnået.

Læs mere om resultattilskud mv. i integrationslovens kapitel 9 Finansiering og administration her.

Læs om hvordan Slagelse kommune bruger resultattilskud under fanen "Eksempler og anbefalinger"

Opdateret 25.06.2014