Eksempler og anbefalinger

Det kan være en udfordring at koordinere de forskellige kommunale afdelingers arbejde i én sammenhængende integrationsindsats. Men samarbejde er nødvendigt, hvis integrationen skal lykkes. Desuden kan et samarbejde med frivillige organisationer og virksomheder styrke integrationsindsatsen yderligere.

Det er i vid udstrækning op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen for nyankomne flygtninge. Indsatsen er udfordret af, at den går på tværs af forvaltningsområder og afdelinger, hvilket kræver et tæt koordineret samarbejde.

Integrationsplanen skal skabe sammenhæng og overblik over indsatsen. Du kan se et eksempel på et skema til en integrationsplan her.

Plan for integrationsindsatsen 

Det er vigtigt, at kommuner har en klar plan for integrationsindsatsen. Planen bør eksempelvis beskrive:

  • Hvad skal der gøres, inden flygtningen kommer til kommunen?
  • Hvad skal der ske i forbindelse med modtagelsen?
  • Hvad skal der ske i den første tid, hvor flygtningen opholder sig i kommunen?

Se et eksempel her på, hvordan Albertslund Kommune har haft tilrettelagt deres integrationsindsats.

For at sikre en effektiv og helhedsorienteret integrationsindsats arbejder man i Frederiksberg Kommune med en samarbejdsaftale. Du kan læse om denne samarbejdsaftale her.

Når de i Vejle Kommune modtager en ny flygtning, planlægges der allerede i modtagelsesprocessen, hvornår den nye borger eller den nye familie skal på et integrationsplansmøde. Læs mere om modtagelsesprocessen og integrationsplansmødet her.

Projekt ”Ny i Danmark”

"Ny i Danmark" er et modtageprogram, som Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder alle nyankomne flygtninge at deltage i. Programmet strækker sig over 8 uger. I løbet af de 8 uger skal flygtninge gennem 5 obligatoriske undervisningstemaer og deltage i 3 valgfrie temaer. Du kan læse mere om projekt "Ny i Danmark" her.

Et fokus på resultattilskud

Slagelse Kommune har etableret en model, hvor kommunen målrettet tilrettelægger integrationsindsatsen for nyankomne borgere med fokus på at hjemhente resultattilskud.

Slagelse-metoden

Borgerne starter på sprogcenter og i aktivitet hurtigst muligt efter ankomst til kommunen. Der følges meget hyppigt op på forløbet hos arbejdsgiver og på integrationskontrakten. I starten følges op et par gange om ugen. Der er løbende forventningsafstemning og løbende justering af aftalerne, hvis dette er et behov. Arbejdsgiverne kan altid ringe og opnå kontakt til jobcentret. Der stilles tolk til rådighed på arbejdspladserne, hvis arbejdsgiver finder behov for dette. Der arbejdes kvalitativt med arbejdsgiverne, hvor det er bedre at have få arbejdsgivere med god kontakt, end mange med sporadisk kontakt. Hvis der opleves udfordringer i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager, søges udfordringerne løst straks ved brug af dialog og tolk. Du kan læse mere om Slagelse Kommunes eksempler på at bruge resultattilskud her.

Et samarbejde med frivillige og virksomheder styrker integrationsindsatsen i kommunen

Regeringens Task Force om integration har offentliggjort en rapport med anbefalinger til, hvordan regeringen og kommunerne kan styrke integrationsindsatsen og medborgerskabet. Task Forcen peger på at kommunen med fordel kan inddrage det lokale foreningsliv og virksomheder i integrationsindsatsen. Rapporten understreger blandt andet, at kommunerne ikke kan og heller ikke skal løfte alle opgaver i integrationen alene. Der er brug for at inddrage alle lokale kræfter til at supplere, styrke og udfordre den kommunale indsats. Det gælder både naboer og medborgere, frivillige foreninger, det boligsociale arbejde og de private virksomheder. Også de etniske minoriteters egne foreninger og integrationsrådene kan spille en vigtig rolle.

Du kan læse hele Task Force rapporten om integration her.

Når kommunen ønsker at styrke integrationsindsatsen gennem samarbejde med foreningslivet, er det godt at have blik for, hvordan og på hvilke områder foreningernes kompetencer kan supplere kommunens indsats. Ved at inddrage civil-samfundet kan kommunen få adgang til målgrupper, som kan være svære at nå gennem kommunens egne kanaler. På den måde kan der sammen med civilsamfundet iværksættes indsatser, der styrker nye borgeres deltagelse i fællesskabet.

Kommunen kan også få glæde af de erfaringer og kompetencer, der ligger ude hos de frivillige. Samtidig kan det styrke integrationsindsatsen, at kommunen understøtter et samarbejde på tværs af foreningslivet og på tværs af forenings- og forretningslivet. Nedenfor er listet nogle forskellige forslag til disse samarbejder.

Mentorordninger for nye borgere

Nogle kommuner har ordninger, hvor nye borgere bliver tilknyttet en mentor, som hjælper med en række praktiske ting. Det kan for eksempel være hjælp til indkøb, indmelding i sportsklub, køb af buskort  etc. Mentoren kan også vise den nye borger rundt i lokalområdet.

MindSpring - gruppeforløb for og med flygtninge

Dansk Flygtningehjælps projekt MindSpring er et gruppeforløb for og med flygtninge. Det særlige ved MindSpring er, at gruppeforløbene gennemføres af flygtninge med samme baggrund og sprog som gruppedeltagerne. Formålet med forløbene er at styrke deltagernes handlekraft

Læs mere om MindSpring på projektets hjemmeside.

Let’s Network

Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp samarbejder om projektet Let’s Network. Målet med projektet er at skabe lokale netværk for flygtninge under 25 år. Det sker ved hjælp af lokale frivillige, både unge og voksne, der af egen lyst hjælper unge flygtninge i gang med en tilværelse i Danmark.

Let’s Network tilbyder eksempelvis de unge:

  • Frivillige netværksfamilier eller personer, der kan støtte dem i hverdagen.
  • Lektiehjælp
  • Sprogtræning
  • Madklubber
  • Mentorprogrammer

 Læs mere om Let's Network her.

Opdateret 07.10.2014