Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om udmelding af kommunekvoter
Hvad er landstal?
Læs
Luk

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal bo her i landet og dermed visiteres til kommunerne.

Hvad er kommunekvoter?
Læs
Luk

På baggrund af landstallet fordeles flygtningene blandt regionerne. Derefter fordeles den enkelte regions kvote mellem kommunerne i regionen – på kommunekvoter.

Hvad er en nyankommen flygtning?
Læs
Luk

Det er en person, som har søgt asyl i Danmark og som netop er meddelt opholdstilladelse.

Langt størstedelen af de flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark, er personer, som selv er rejst til Danmark (spontane asylansøgere). Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om asyl i første instans, og de spontane asylansøgere er bl.a. til samtale omkring deres asylmotiv hos Udlændingestyrelsen i Center Sandholm.

Nogle flygtninge får endvidere opholdstilladelse i Danmark, selv om de ikke er indrejst. Det drejer sig om såkaldte kvoteflygtninge.

Hvad er en kvoteflygtning?
Læs
Luk

Kvoteflygtninge udvælges hvert år på kvoterejser til udvalgte lande. Kvoteflygtningene er registreret som flygtninge hos UNHCR, og har boet i flygtningelejre eller som såkaldte ”urban refugees”. Kvoteflygtningene bliver derfor ofte genbosat her i landet direkte fra flygtningelejre, der administreres af UNHCR.  I begyndelsen af hvert år bliver det besluttet, hvilke lande årets kvoterejser skal gå til. Derefter vil Udlændingestyrelsen give kommunerne information omkring profilerne [henvisning til punktet nedenfor om profiler] for de udlændinge, som vil få opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens §§ 7, 8, 9b eller 9c og samtidig skal boligplaceres i løbet af året.

Hvilken slags opholdstilladelse får nyankomne flygtninge?
Læs
Luk

En nyankommen flygtning i integrationslovens forstand, som visiteres til en kommune vil typisk være meddelt en af følgende typer af opholdstilladelse:

  • asyl efter udlændingelovens §§ 7 og 8
  • humanitær efter udlændingelovens § 9 b
  • udsendelseshindrede eller uledsagede mindreårige, som ikke er meddelt asyl efter udlændingelovens § 9 c, stk. 2 eller 3

Familiesammenførte ægtefæller og børn til herboende flygtninge får typisk opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9. Familiesammenførte visiteres ikke til en kommune, da de som udgangspunkt skal bo hos deres herboende ægtefælle/forælder.

Om opholdstilladelsernes længde, ansøgning om forlængelse mv. henvises til § 25 i udlændingebekendtgørelsen. [ Link til bekendtgørelse nr. 727 af 28. juni 2012 (tjek om det er den nyeste?)]

Medregnes antallet af familiesammenførte i beregningen af kvotefordelingen?
Læs
Luk

Ja, det gør antallet af familiesammenførte fra året efter indrejsen via en matematiske model. Se nærmere herom på

(indsæt link til modellen)

Er der adgang til flere opklarende spørgsmål om asylområde?
Læs
Luk

Ja, på Udlændingestyrelsens hjemmeside, som kan læses her: nyidanmark.dk

Hvad betydning har den nye asylaftale om asylansøgeres udvidede adgang til at bo udenfor et asylcenter?
Læs
Luk

Med den nye asylaftale udvides adgangen til som asylansøger at flytte ud fra asylcentrene, men loven ændrer ikke ved de eksisterende regler om boligplacering.

For at sikre en sammenhæng mellem udflytningen af asylansøgere og den efterfølgende fordeling i kommunerne af de asylansøgere, der får asyl, kan en asylansøger ikke tage eller tilbydes bopæl i en kommune, der efter integrationsloven ikke skal modtage flygtninge.

Det forhold, at en asylansøger har boet i en bolig uden for asylcenteret, som på tidspunktet for en afgørelse om boligplacering har en 0-kvote kan dog – såfremt særlige omstændigheder taler derfor – indgå i grundlaget for Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering efter integrationslovens kapitel 3. Sådanne særlige omstændigheder kan eksempelvis være, hvis den pågældende i kommunen har opnået ordinær beskæftigelse af mindst 6 måneders varighed. Det bemærkes, at der også i dag sker boligplacering til en kommune med en 0-kvote, såfremt der foreligger ganske særlige hensyn til den pågældende flygtnings personlige forhold. Antallet af flygtninge, der er bosat i en kommune indgår endvidere i grundlaget for fordelingen af de næste års kvoter.

[indsæt link til den nye lovgivning]

Hvilke bestemmelser regulerer kommunernes ansvar for flygtninge?
Læs
Luk

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) er den lovgivningsmæssige ramme for integrationen af flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere.

Modtagelsen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte, herunder boligplacering, beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse, er således hovedsagligt reguleret i integrationsloven med tilhørende bekendtgørelser. Integrationsloven er en rammelovgivning, der opstiller de overordnede rammer for kommunernes integrationsindsats, men det er i høj grad overladt til kommunerne selv at tilrettelægge deres indsats.

Endvidere er en række andre forskellige love, som går på tværs af eksempelvis jobcenter, familieafdeling og ydelseskontor, relevante, når det handler om at modtage flygtninge og andre nyankomne.

Opdateret 17.05.2013