Hvad siger loven?

Der mangler overskrift

Reglerne om fordelingsaftaler for flygtninge mellem stat, regioner og kommunerne, herunder om boligplacering findes i kapitel 3 i integrationsloven. [indsæt link til kapitel 3 fra retsinfo]

Reglerne om fastsættelse af kvoter, herunder om hvor mange og hvilke kommuner, der skal modtage flygtninge hvert år findes i integrationslovens §§ 6-9. [se også item 2.2.]

Det fremgår af integrationslovens § 10, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til en flygtning træffer afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende skal tage bopæl.

Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om visitering ud fra de aftalte eller fastsatte kommunekvoter, den pågældende flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen, jf. integrationslovens §§ 11 og 8.

Personkreds omfattet af boligplaceringsreglerne

Hvem er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering?

Det er som udgangspunkt alene flygtninge i integrationslovens forstand. Det vil sige udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller 8 (asyl og kvoteflygtninge), § 9 b (humanitær opholdstilladelse), § 9 c, stk. 2 eller 3 (udsendelseshindrede eller uledsagede mindreårige, som ikke er meddelt asyl) eller § 9 e (udlændinge fra Kosovo), jf. integrationslovens § 2, stk. 2. Dog kan Udlændingestyrelsen, hvis særlige grunde taler derfor, træffe afgørelse om, at en familiesammenført udlænding skal være omfattet af reglerne om boligplacering, jf. integrationslovens § 2, stk. 6.

Langt størstedelen af de flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark, er personer, som selv er rejst til Danmark (spontane asylansøgere). Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om asyl i første instans, og de spontane asylansøgere er bl.a. til samtale omkring deres asylmotiv hos Udlændingestyrelsen i Center Sandholm.

Særligt om kvoteflygtninge

Der bliver årligt genbosat omkring 500 kvoteflygtninge i Danmark. Kvoteflygtninge opholder sig i udlandet og er blevet anerkendt som flygtninge af UNHCR. Oftest bor kvoteflygtningene i flygtningelejre, som administreres af UNHCR. I begyndelsen af hvert år bliver det besluttet, hvilke lande årets kvoterejser skal gå til. Derefter vil Udlændingestyrelsen give kommunerne information omkring de generelle profiler for de udlændinge, som det vurderes vil få opholdstilladelse i Danmark og samtidig skal boligplaceres i løbet af året.

Opdateret 17.05.2013