Generelt

Udlændingestyrelsen udmelder årlige kommunekvoter.

Når nyankomne flygtninge meddeles opholdstilladelse, bliver de samtidig visiteret til boligplacering i en kommune ud fra de årligt fastsatte kommunekvoter. Målet er bl.a. at sikre en jævn geografisk fordeling af nyankomne flygtninge m.v., således at kommuner med relativt mange nydanskere modtager relativt få eller ingen nye flygtninge.

Det er Udlændingestyrelsen, der visiterer nyankomne flygtninge til boligplacering i en kommune.

Reglerne om boligplacering af flygtninge er fastsat i integrationsloven. Reglerne gælder som altovervejende hovedregel alene for flygtninge, og ikke for familiesammenførte udlændinge og indvandrere i øvrigt.

Formålet med integrationslovens regler om boligplacering er bl.a. at sikre en jævn geografisk fordeling af nyankomne flygtninge mellem de enkelte kommuner. Alle kommuner er således med til at bære ansvaret for integrationsindsatsen. Og kontinuitet og sammenhæng i integrationsforløbet sikres ved, at den enkelte udlænding som udgangspunkt bliver boende i kommunen, så længe integrationsprogrammet løber.

Formålet med reglerne om boligplacering er også at sikre, at integrationsindsatsen påbegyndes så hurtigt som muligt, at den forankres i lokalsamfundet, og at der i kommunerne sker en koordinering og en målretning af den integrationsindsats, der følger af integrationsloven.

Hvordan fastlægges visiteringskvoterne?

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal visiteres til kommunerne.

Kommunerne i hver region skal søge at aftale fordelingen på henholdsvis regionalt og kommunalt plan. Opnås der ikke enighed herom, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne. Dette sker ud fra en matematisk fordeling.

Udgangspunktet er således, at kommunerne selv skal søge at indgå en frivillig aftale om fordelingen af flygtninge mellem regionerne og mellem kommunerne i hver enkel region. Der bliver herved mulighed for at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte kommuner, og til kommunernes ønsker og muligheder.

I forbindelse med udmelding af landstallet udmelder Udlændingestyrelsen forslag til fordeling af flygtninge (baseret på indbyggertal og antal udlændinge), der i mange tilfælde anvendes ved indgåelse af aftale mellem kommunerne.

Det overordnede formål er bl.a., at flygtninge - af hensyn til integrationen - skal fordeles jævnt over hele landet. Hvilke kommuner, der skal modtage flygtninge til integration, skifter derfor fra år til år. En af konsekvenserne af dette system er, at nogle kommuner, får en forholdsvis højere andel af nye flygtninge. De kommuner, hvor der i forvejen bor mange udlændinge, eksempelvis København, har en 0-kvote og skal som udgangspunkt ikke modtage nye flygtninge. Der kan dog i helt enkelte tilfælde være hensyn til den pågældende flygtning, der gør det nødvendigt at boligplacere i disse kommuner.

 

Opdateret 09.01.2015