Kommune

Når flygtninge får opholdstilladelse, henviser Udlændingestyrelsen dem samtidig til den kommune, hvor de skal bo gennem integrationsforløbet. Dette kaldes også for boligplacering.

Boligplaceringerne sker ud fra kommunekvoter. Kvoterne skal sikre en jævn fordeling af flygtninge i landet. Princippet er, at kommuner med mange nydanskere modtager færre flygtninge end kommuner med kun få nydanskere. Enkelte kommuner er som udgangspunkt ikke forpligtet til at modtage nye flygtninge, fordi der allerede er mange nydanskere i kommunen. Læs mere om visitering af flygtninge her.

Kommunerne aftaler i hver region fordelingen af nyankomne flygtninge

Kommunerne skal så vidt muligt selv aftale indbyrdes, hvordan de forventede flygtninge skal fordeles. Det sker i de fem regionale kommunekontaktråd.

Først aftaler rådene den overordnede fordeling af flygtninge på tværs af regioner. Dernæst aftales regionalt, hvilke kommuner, der skal modtage flygtningene. Kommunekontaktrådet kan eksempelvis aftale, at en bestemt kommune i en periode modtager flere eller færre flygtninge. I aftalerne kan kommunekontaktrådene tage højde for særlige forhold og ønsker i kommunerne.

Hvis kommunerne ikke kan blive enige om fordelingen, fastlægger Udlændingestyrelsen kvoterne. Kommunerne orienteres, hvis flere eller færre flygtninge end forventet viser sig at få opholdstilladelse (se nedenfor).

Et eksempel på fastlæggelse af kommunekvoten

De regionale kommunekontaktråd sender hvert år et forslag til landets kommuner om, hvor de forventede asylmodtagere skal bo i integrationsperioden. I 2013 blev kommunekontaktrådets forslag enstemmigt modtaget i Hjørring Kommune efter først at være blevet drøftet i arbejdsmarkedsudvalget og derefter i økonomiudvalget.

Læs referat fra byrådsmøde i Hjørring Kommune her.

Kommunerne modtager hvert år en profilbeskrivelse af de flygtninge, der forventes at komme til landet

For at forberede kommunerne på at modtage flygtninge, laver Udlændingestyrelsen hvert år en profil af de flygtningegrupper, der forventes at få opholdstilladelse i det kommende år.

Beskrivelsen indeholder både en profil af spontane asylansøgere, som styrelsen forventer vil rejse ind i landet og kvoteflygtninge, der typisk skal genbosættes direkte fra flygtningelejre administreret af FNs flygtningeorganisation UNHCR (læs om kvoteflygtninge og kriterier for udvælgelse her.)

Profilbeskrivelsen sendes til kommunerne via Udlændingestyrelsens nyhedsbrev. Herudover e-mailes den til medarbejdere i kommunerne, der arbejder med visitering til boligplacering. Beskrivelsen udsendes som regel omkring årets begyndelse.

Du kan holde dig opdateret på Udlændingestyrelsens nyhedsfeed her.

Læs Udlændingestyrelsens profilbeskrivelse af forventede flygtninge i 2015 her.

Find eksempler på landeinformationsark her.

Kommunerne orienteres, hvis flere eller færre flygtninge end forudsagt viser sig at få opholdstilladelse

Udlændingestyrelsens skøn over, hvor mange flygtninge, der vil få opholdstilladelse, holder ikke altid stik. Ændrer indrejsesituationen sig, justerer styrelsen tallene og meddeler kommunerne, om de vil modtage flere eller færre flygtninge end oprindeligt udmeldt.

Vurderer styrelsen, at antallet af nyankomne flygtninge vil ændre sig med mere end 50 %, skal den ændre landstallet. Er den forventede ændring derimod mindre end 50 % kan styrelsen vælge at ændre landstallet. Læs nærmere i integrationslovens § 6. 

En god koordinering af integrationsindsatsen

Det kan være en udfordring at koordinere de forskellige kommunale afdelingers arbejde i én sammenhængende integrationsindsats. Men samarbejde er nødvendigt, hvis integrationen skal lykkes.

De tværfaglige udfordringer og løsninger er forskellige afhængigt af, hvilken etnisk gruppe, der er tale om. Tilsvarende er der forskel på, om indsatsen handler om at modtage en familie, eller den drejer sig om en ung arbejdsmarkedsparat flygtning, eller det drejer sig om en ung med svære sociale problemer. Afhængigt af opgaven vil forskellige typer af myndigheder og aktører være involveret i arbejdet. Det er derfor afgørende, at relevante afdelinger i kommunen inddrages så tidligt som muligt. Allerbedst er det, hvis de relevante afdelinger bliver inddraget allerede, når kommunen afgiver ønsker til Udlændingestyrelsen om visitation af nye flygtninge.

Det er vigtigt, at kommunens ønsker til Udlændingestyrelsen koordineres i kommunen og tager udgangspunkt i de lokale forhold. Helt konkret samler kommunen sine relevante medarbejdere til drøftelse af visiteringsønsker for det kommende år. Her tages udgangspunkt i forskellige kommunale forhold, eksempelvis flygtningegruppen, behandlingsmuligheder, tolkeressourcer mv. Det er også en god ide at tænke civilsamfundet ind så tidligt som muligt. På integrationsviden.dk/  kan der læses mere om gode erfaringer med integrationsindsatsen.

Gå til hjemmesiden integrationsviden.dk

Hvis en kommune har særlige ønsker til, hvilke flygtninge, der visiteres til kommunen, skal den sende dem til Udlændingestyrelsen. Proceduren er, at kommunen udfylder styrelsens visiteringsskema og sender det til visitering@us.dk. Styrelsen skal have skemaet senest den 31. marts.

Kommunale medarbejdere kan deltage i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser

Kommunale medarbejdere har mulighed for at deltage i kvoteudvælgelsesrejser eller før-afrejse-kurser. Et før-afrejse-kursus er kurser for de flygtninge, der er blevet udvalgt på en kvoterejse. Her forberedes flygtningene på deres nye liv i Danmark.

Kommunerne kan kun tilmelde én medarbejder til hver kvoteudvælgelsesrejse eller før-afrejse-kursus. Kommer der flere tilmeldinger, udvælger Udlændingestyrelsen en deltager. Det er i den forbindelse en fordel, hvis kandidaten arbejder med integration i en kommune, der er indstillet på at modtage kvoteflygtninge i det år, hvor rejsen skal foregå. Arbejdssproget på rejserne er altid engelsk.

Når kommunerne deltager i før-afrejse-kurserne, bidrager de eksempelvis med gode relevante oplysninger om den konkrete integrationsindsats i kommunen.

Hvem betaler for deltagelse i kvoteudvælgelsesrejserne og før-afrejse-kurser?

Kommunen skal selv betale for at deltage. Man skal i den forbindelse regne med udgifter til:

  • Flybillet + eventuel regional flytransport
  • Visum
  • Forsikringer
  • Vaccinationer (se nærmere hos Statens Seruminstitut)
  • Hotel
  • Time-/dagpenge

 
Har du spørgsmål om kvoteudvælgelsesrejserne og før-afrejse-kurserne, kan du skrive til Udlændingestyrelsen på resettlement@us.dk.

Opdateret 19.09.2016