Hvad siger loven?

Reglerne om boligplacering af nyankomne flygtninge findes i integrationslovens kapitel 3. Samme sted finder du reglerne om fordeling af flygtninge mellem stat, regioner og kommuner.

Regler om boligplacering

Det er Udlændingestyrelsen, der henviser (visiterer) flygtninge til kommuner, når de har fået opholdstilladelse jf. integrationslovens § 10, stk.1. Det sker ud fra kommunekvoterne. Styrelsen skal herudover i afgørelsen om visitering tage højde for den enkelte flygtnings personlige forhold og forholdene i kommunen.

Reglerne om fastsættelse af kommunekvoter for modtagelse af flygtninge er beskrevet i integrationslovens § 6-9, som kan læses her.

Det er som udgangspunkt kun flygtninge i integrationslovens forstand, der er omfattet af reglerne om boligplacering (integrationslovens § 2,stk. 2). Det vil sige primært personer, der har fået opholdstilladelse som:

  • Asyl og kvoteflygtninge (udlændingelovens §§ 7 eller 8).
  • Flygtninge der har fået humanitær opholdstilladelse (udlændingelovens § 9 b).
  • Udsendelseshindrede eller uledsagede mindreårige, der ikke har fået asyl (udlændingelovens § 9 c, stk. 2 eller 3).


I særlige tilfælde kan Udlændingestyrelsen dog afgøre, at en familiesammenført udlænding skal være omfattet af reglerne om boligplacering, jf. integrationslovens § 2, stk. 6.

I bekendtgørelsen om boligplacering af flygtninge er reglerne om boligplacering yderligere beskrevet. For eksempel fremgår det af boligbekendtgørelsens § 13, stk. 2, at såfremt ganske særlige forhold gør sig gældende, kan en flygtning visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter ikke skal modtage og boligplacere flygtninge.

Læs bekendtgørelsen her.

Skøn over antal forventede flygtninge

Udlændingestyrelsen skal senest 1. april give et skøn over, hvor mange flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i det kommende år. Tallet kaldes for landstallet. Læs nærmere i integrationslovens § 6

I nogle tilfælde viser Udlændingestyrelsens skøn ikke at holde stik.

Vurderer styrelsen, at antallet af nyankomne flygtninge vil ændre sig med mere end 50 %, skal den ændre landstallet. Er den forventede ændring derimod mindre end 50 %, kan styrelsen vælge at ændre landstallet. Læs nærmere i integrationslovens § 6 her.

Integrationsindsatsen i kommunerne

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for integrationsindsatsen af de flygtninge, der er visiteret til den pågældende kommune, jf. integrationslovens § 4. Det gælder i forhold til boligplacering, integrationsplan, integrationsprogram, helbredsmæssigvurdering af nyankommne flygtninge etc.

Find integrations- og udlændingeloven her

Læs integrationsloven på retsinformation.dk her.

Læs udlændingeloven på retsinformation.dk her.

Opdateret 25.06.2014