Asylcenter

Når en flygtning kommer til Danmark, vil denne først blive indkvarteret på et modtagecenter og herefter blive indkvarteret på et opholdscenter.

Asylcentrene omfatter modtagelsescentre for nyankomne asylansøgere, opholdscentre for asylansøgere, som får deres sag behandlet her i landet og udsendelsescentre for personer, som har fået endeligt afslag på deres asylsag og derfor skal udrejse eller udsendes. Der er også særlige centre for bl.a. uledsagede mindreårige asylansøgere og asylansøgere med særligt behov for omsorg, f.eks. alvorligt syge personer.

Asylansøgere kan under visse betingelser få adgang til at bo uden for asylcentrene, inden der er truffet afgørelse i deres asylsag.

Mulighederne for at bo uden for asylcenter omfatter privat indkvartering hos familie/venner, privat indkvartering hos ægtefælle, indkvartering i selvstændig bolig i tilknytning til asylcenter og indkvartering i egenfinansieret bolig. 

Indkvartering uden for asylcenter

Asylansøgeren skal indgå en kontrakt med Udlændingestyrelsen om indkvartering uden for asylcenter. Udlændingestyrelsen skal i forbindelse med indgåelse af kontrakten vejlede asylansøgeren mundtligt om vilkårene for indkvarteringen. Dette foregår via videokonference.

Asylcentrene skal hjælpe med at facilitere videokonferencer i forbindelse med indgåelse af kontrakter herunder booking af tolke.

Asylcentrene skal i forbindelse med indkvartering uden for asylcenter føre tilsyn med de asylansøgere, som er indkvarteret uden for asylcenter og sikre, at de pågældende har adgang til de samme tilbud om undervisning, sundhedsbetjening, aktivering mv., som asylansøgere, der er indkvarteret på asylcenter.

Asylcentrene skal endvidere i forbindelse med indkvartering i selvstændig bolig i tilknytning til asylcenter identificere et antal selvstændige boliger og varetage de praktiske forhold omkring boligerne, navnlig husleje, forbrug, daglig drift mv.

Asylcentrene skal i forbindelse med indkvartering i selvstændig bolig i tilknytning til asylcenter også bistå ansøgerne med at fremsende ansøgning til Udlændingestyrelsen og i den forbindelse komme med en udtalelse til styrelsen om, hvorvidt udflytning i selvstændig bolig vurderes som hensigtsmæssig.

Se mere om mulighederne for at bo uden for asylcentrene på Udlændingestyrelsens hjemmeside her.

Opdateret 23.06.2014